آيين نكوداشت استادان دكتر منوچهر وصال (پدر آناليز ايران) و دكتر جواد بهبوديان ( استاد اخلاق مدار) به همت بنياد نخبگان استان فارس، با همكاري دانشگاه شيراز برگزار شد. ادامه...