درگذشت ناگهانی استاد ارجمند، دکتر پویان چنگیـزی عضو هیات علمی  دانشکده ادبیــات و علوم انســانی دانشگاه شیــراز، جامعه دانشگاهی را به سوگ نشـاند. ادامه...