طي ۳۰ سال گذشته مخابرات دانشگاه همزمان با سير تغييرات تكنولوژي در دنيا سه نسل ارتباطي را تجربه نمود. ادامه...