دكتر حميد نادگران، رئيس دانشگاه شيراز به همراه دكتر ستايش، معاون اداري مالي و سرپرست معاونت برنامه ريزي و توسعه دانشگاه شيراز از عمليات بهسازي و نوسازي خوابگاه هاي دانشجويي بازديد كردند و از نزديك در جريان پيشرفت كارها قرار گرفتند. ادامه...