سوگند حقيقت نگار هستي به قلم، تبلور عظمت و حساسيت حرفه اي مقدس است كه همواره با قلم پيوندي جاودانه خورده است و مدال افتخاري است براي صاحبان قلم كه انديشه ي پاكشان را بر سپيدي كاغذ مي نشانند و در هدايت و روشنگري نوع بشر ايفاي نقش مي كنند. ادامه...