آقاي علي اكبري، نماينده مردم شيراز در مجلس شوراي اسلامي از خوابگاه هاي دانشجويي دانشگاه شيراز بازديد كرد. ادامه...