آزمون عملي رشته علوم ورزشي آزمون سراسري سال ١٣٩٨ با شركت داوطلبان دختر و پسر استان هاي فارس،هرمزگان، بوشهر و كهگيلويه و بويراحمد در دانشگاه شيراز برگزار شد. ادامه...