چهارمين المپياد ورزش هاي همگاني پسران دانشجو با حضور بيش از هزار و چهارصد ورزشكار به ميزباني دانشگاه بوعلي سينا و در ٩ رشته برگزار شد. ادامه...