در مراسمي با حضور رئيس دانشگاه شيراز و مديركل فني و حرفه اي استان فارس ، ''مركز مديريت مهارت آموزي و مشاوره شغلي'' در پرديس بين الملل دانشگاه شيراز گشايش يافت.  ادامه...