در مراسمي با حضور جمعي از اعضاي هيات رئيسه، اساتيد و كاركنان ، از زحمات دكتر بهرام همتي نژاد تقدير و دكتر امين رضا ذوالقدر، به عنوان مدير امور پژوهشي دانشگاه شيراز معرفي شد. ادامه...