نخستین همـایش ملی مدیریت نوین وکسب و کارهای نوپا در رونق تـولید

تاریخ برگزاری: 
۱۳۹۸-۰۸-۳۰
پوستر: