بسمه تعالی
با توجه به تداخل تاریخ برگزاری آزمون مصاحبه دکتری تخصصی در رشته‌های (بهداشت مواد غذایی، فارماکولوژی و مامایی و بیماری‌های تولید مثل این دانشگاه( مورخ ۹۸/۳/۱۸) با تاریخ آزمون مصاحبه دانشگاه تهران، افرادی که از مصاحبه جا مانده اند می توانند برای انجام مصاحبه در روز سه شنبه مورخ ۹۸/۳/۲۸ به بخش های مذکور در دانشکده دامپزشکی مراجعه نمایند.

مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه