لینک ثبت نام اینترنتی پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی رشته های تحصیلی نیمه متمرکز آزمون سراسري سال ۹۷ دانشگاه شیراز

 

https://sess.shirazu.ac.ir/sess/script/spclogin.aspx