خبرگزاري جمهوري اسلامي (ايرنا) همزمان با آغاز دوره فعاليت چهارمين استاندار فارس در دولت تدبير و اميد، راهكارها و چالش هاي فراروي توسعه اين استان را در ميزگردي با حضور استادان دانشگاه به بحث گذاشت. ادامه...