نشست تخصصي'' رويه قضائي در پرتو آموزه هاي حقوقي'' با هدف افزايش تعامل دادگستري، كانون وكلاي فارس و دانشگاه شيراز در جهت كاربردي كردن نشست هاي دانشگاه شيراز و آشنايي دانشجويان با برداشت قضات از مواد قانوني در سالن آمفي تئاتر دانشكده حقوق و علوم سياسي برگزار شد. ادامه...