فراخوان پذيرش دانشجوي ممتاز ( بدون آزمون) در مقطع كارشناسي‌ارشد براي سال تحصيلي ۹۹- ۹۸ 

فرم تقاضای استفاده از سهمیه استعدادهای درخشان وممتاز براي ورود به مقطع كارشناسي ارشد بدون آزمون(پذیرش برای سال ۹۹-۹۸) /   ‎Word

لیست رشته ها

لینک ثبت نام اینترنتی

دانشجویان مي توانند سوالات خود را به پست الکترونيک به آدرس grasch@shirazu.ac.ir  ارسال نمايند و  مشکل خود را با ذکر نام و نام خانوادگي ، رشته مورد تقاضا و شماره تماس و قید متقاضی پذیرش ممتازین کارشناسی ارشد، مطرح  نموده و ظرف ۳ روز پاسخ خود را دريافت کنند.

                                                                                                            مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه