در مراسمي با حضور اعضاي هيئت رئيسه دو دانشگاه شيراز و علوم پزشكي شيراز ؛ تفاهم همكاري مشترك توسط دكتر حميد نادگران ، رئيس دانشگاه شيراز و دكتر علي بهادر ، رئيس دانشگاه علوم پزشكي شيراز به امضا رسيد. ادامه...