اساتيد، كاركنان و دانشجويان دانشگاه شيراز همراه با ساير گروه هاي مردمي با شركت در مراسم يوم اله ۹ دي، روز بصيرت و ميثاق عاشورايي امام امت، بار ديگر با آرمان هاي امام و انقلاب تجديد پيمان كردند. ادامه...