در مراسمي از دكتر سيد علي اكبر صفوي ،استاد دانشگاه شيراز به عنوان چهره هاي برتر يادگيري الكترونيكي تقدير شد. ادامه...