دکتر جواد تشخوریان

دكتر جواد تشخوریان متولد سال ۱۳۵۰ (شيراز)، دانش آموخته رشته شیمی تجزیه از دانشگاه شيراز و با مرتبه دانشیاری و تخصص شیمی تجزیه از اعضا هیات علمی  دانشكده علوم  میباشد.

شماره تماس:  ۱۷ـ ۳۶۲۸۶۴۱۶

داخلی:  ۴۷۰۱ ـ ۴۷۰۰

دورنگار:  ۳۶۲۸۶۴۱۹