دبيرخانه منطقه ۷ كشور با عنايت به شروع هفته تربيت بدني با شعار دانشجو ، مهر و تندرستي اقدام به برگزاري برنامه كوهنوردي به ميزباني دانشگاه شيراز در منطقه سياخ دارنگون نمود. ادامه...