براي نخستين بار ، پژوهشگران دانشكده علوم به سرپرستي دكتر رضا يوسفي عضو هيأت علمي دانشگاه شيراز ، با ايجاد نوآوري در فناوري توليد آزمايشگاهي انسولين نوتركيب انساني، اين داروي ضد ديابتي را در ميزبان باكتريايي با موفقيت توليد كردند. ادامه...