خانم دكتر الهام حيدري عضو هيات علمي دانشگاه شيراز در ديدار نخبگان با رهبر معظم انقلاب ،در سخناني به بررسي "لزوم توجه هر چه بيشتر به حوزه تعليم و تربيت غيررسمي" پرداخت. ادامه...