زبان فارسي پيشينه اي طولاني دارد و در قلمرو وسيعي رواج داشته است كه در روزگار كنوني مرزهاي جغرافيايي شمار زيادي از كشورهاي منطقه و فرامنطقه را دربرمي گيرد. ادامه...