گردهمايي خانواده بزرگ دامپزشكي استان فارس با حضور اساتيد، دانشجويان، اعضاي نظام دامپزشكي، كاركنان اداره كل دامپزشكي استان و فعالان بخش خصوصي در دانشكده دامپزشكي دانشگاه شيراز برگزار شد.  ادامه...