لینک ثبت نام اینترنتی پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی دانشگاه شیراز که در آزمون سراسری سال تحصیلی ۹۸-۹۷ در انتخاب رشته مرتکب اشتباه شده اند:

 

https://sess.shirazu.ac.ir/sess/script/spclogin.aspx