دكتر علي رضايي ، مدير دفتر استعدادهاي درخشان دانشگاه شيراز از درخشش دانشجويان اين دانشگاه در بيست وسومين المپياد غير متمركز دانشجويي خبر داد. ادامه...