نشست خبري گردهمايي انجمن ترويج زبان و ادبيات فارسي با حضور دكتر كاووس حسن لي، مدير مركز حافظ شناسي و دبير گردهم آيي انجمن ترويج زبان و ادبيات فارسي و دكتر اكبر صيادكوه ، دبير اجرايي گردهمايي در تالار دكتر مصطفوي دانشگاه شيراز برگزار شد. ادامه...