به منظور ارتقا سیستم بایگانی اداره آموزش دانشگاه، این اداره از روز شنبه ۱۴ مهرماه ۹۷ الی روز چهارشنبه ۲۵ مهرماه ۹۷ از پذیرش مراجعه کنندگان حضوری معذور بوده و تنها به درخواستهایی که از طریق سامانه اتوماسیون آموزشی یا اتوماسیون اداری ارسال می شود، پاسخگو است.

 

اداره آموزش دانشگاه شیراز