آدرس وب سایت همایش:

http://www.‎11-ncce.ir

تاریخ برگزاری: 
۱۳۹۸-۰۲-۱۰
پوستر: