لینک ثبت نام اینترنتی پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی و دکتری  حرفه ای آزمون  سراسري سال تحصيلي  ۹۸-۹۷  دانشگاه شیراز 

 

https://sess.shirazu.ac.ir/sess/script/spclogin.aspx