لینک ثبت نام اینترنتی پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی ناپیوسته دانشکده آموزشهای الکترونیکی نیمسال اول ( مهرماه ) دانشگاه شیراز سال ۱۳۹۷ 

https://sess.shirazu.ac.ir/sess/script/spclogin.aspx