لینک ثبت نام اینترنتی پذیرفته شدگان مقطع دکتری  Ph.D (نیمه متمرکز) آزمون سراسری سال ۱۳۹۷ 

 

https://sess.shirazu.ac.ir/sess/script/spclogin.aspx