اطلاعیه ثبت نام پذیرفته شدگان ممتازین در مقطع کارشناسی ارشد به زودی در همین قسمت اعلام خواهد شد.

تمام دانشجویانی که هم از طریق کنکور و هم از طریق آیین نامه ممتازین (استعداد درخشان) در دانشگاه شیراز و سایر دانشگاه ها پذیرفته شده اند باید تا روز دوشنبه ۹۷/۶/۲۰  از یکی از این دو روش انصراف دهند. دانشحویان می توانند انصراف خود را به با درج مشخصات کامل شناسنامه ای  به آدرس الکترونیکی تحصیلات تکمیلی دانشگاه ارسال نمایند. در صورت عدم انصراف دانشجو تا تاریخ مذکور،  دانشگاه می تواند نام دانشجو را با صلاح دید خود در یکی از این دو روش پذیرش حذف نماید.

آدرس پست الکترونیکی: Grasch@shirazu.ac.ir