ديدار صميمانه آقاي دكترمحمد رضا بذرگر رئيس دانشكده هنر و معماري دانشگاه شيرازو آقاي دكتر ابراهيم گشتاسبي راد معاون فرهنگي ،اجتماعي و ورزشي شهرداري شيراز، در دفتر رياست دانشكده هنر و معماري دانشگاه شيراز برگزار شد. ادامه...