انتشار ششمين شماره نشريه اوج ، ويژه المپياد فرهنگي ورزشي دانشجويان كشور | دانشگاه شیراز

ششمين شماره گاهنامه ي اوج ، ويژه چهاردهمين المپياد فرهنگي ورزشي دانشجويان دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي كشور منتشر شد . ادامه...