جهت مشاهده نتايج روز ششم مسابقات المپياد دانشجويان پسر دانشگاه هاي كشوراینجا راکلیک کنید.