نمایشگاه گروهی صنایع دستی با عنوان "از دست های ما" | دانشگاه شیراز
تاریخ برگزاری: 
۱۳۹۷-۰۵-۱۴
پوستر: