تاریخ برگزاری کنفرانس:  ۸ و ۹ اسفند ۱۳۹۷

تاریخ ارسال مقالات: از ۱ مهر لغایت ۱۵ آبان ۱۳۹۷

صفحه کنفرانس درISC: 
http://conf.isc.gov.ir/cen97

وبسایت کنفرانس:
 http://www.acec2019.com/ 

تاریخ برگزاری: 
۱۳۹۷-۱۲-۰۸
پوستر: