کارگاه آموزشی چگونه یک طرح کسب و کار بنویسیم؟ | دانشگاه شیراز
تاریخ برگزاری: 
۱۳۹۷-۰۳-۲۹
پوستر: