پرفورمنس آرت انسان، طبیعت، طراحی | دانشگاه شیراز
تاریخ برگزاری: 
۱۳۹۷-۰۳-۲۹
پوستر: