كميته جوانان صنعت نفت ايران در شوراي جهاني نفت و دانشگاه شيراز تفاهم نامه همكاري مشتركي درنمايشگاه نفت، گاز و پتروشيمي تهران امضا كردند. ادامه...