امضاي تفاهم نامه بين دانشگاه شيراز و كميته جوانان صنعت نفت ايران در شوراي جهاني نفت | دانشگاه شیراز

كميته جوانان صنعت نفت ايران در شوراي جهاني نفت و دانشگاه شيراز تفاهم نامه همكاري مشتركي درنمايشگاه نفت، گاز و پتروشيمي تهران امضا كردند. ادامه...