هركه روي زمين است دستخوش مرگ و فناست و خداي باجلال و عظمت باقي مي ماند. ادامه...