سرپرست اداره كل روابط عمومي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري گفت: مديران رسانه گريز و اساتيد بي ارتباط با رسانه؛ در دانشگاه هاي نسل سوم و كارآفرين جايگاهي ندارند. ادامه...