سرپرست اداره كل روابط عمومي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري: مديران رسانه گريز در دانشگاه هاي كارآفرين جايگاهي ندارند | دانشگاه شیراز

سرپرست اداره كل روابط عمومي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري گفت: مديران رسانه گريز و اساتيد بي ارتباط با رسانه؛ در دانشگاه هاي نسل سوم و كارآفرين جايگاهي ندارند. ادامه...