نخستین همایش ملی اصول نانوشته قانون اساسی | دانشگاه شیراز
تاریخ برگزاری: 
۱۳۹۷-۰۷-۱۸
پوستر: