وب سایت همایش:

http://radar2018.shirazu.ac.ir

تاریخ برگزاری: 
۱۳۹۷-۰۸-۳۰
پوستر: