پنجمین کنفرانس ملی رادار و سامانه های مراقبتی(مهلت ارسال مقالات تمدید شد) | دانشگاه شیراز

وب سایت همایش:

http://radar2018.shirazu.ac.ir

مهلت ارسال مقالات تا ۹۷/۵/۱۵ تمدید شد

تاریخ برگزاری: 
۱۳۹۷-۰۸-۳۰
پوستر: