انتخاب دكتر حسن صالحي ، استاد دانشگاه شيراز به عنوان عضو مدعو فرهنگستان علوم جهموري اسلامي ايران | دانشگاه شیراز

دكتر حسن صالحي ، استاد بخش علوم باغباني دانشگاه شيراز از سوي فرهنگستان علوم جهموري اسلامي ايران به عنوان عضو مدعو فرهنگستان در شاخه علوم باغباني برگزيده شد. ادامه...