اطلاعيه چگونگی ثبت نام معرفي‌شدگان چندبرابر ظرفيت، همراه با برنامه زماني مراجعه و مدارك مورد نياز براي شركت در مرحله بررسي سوابق آموزشي، پژوهشي و فناوري، مصاحبه علمي و سنجش عملي آزمون ورودي دوره دكتري «Ph.D» نيمه متمركز (روزانه و پردیس)سال تحصیلی ۹۸-۹۷

لینک ثبت نام اینترنتی داوطلبان معرفی شده به دانشگاه شیراز( ثبت نام اینترنتی برای مصاحبه اجباری می باشد).

پرداخت وجه ثبت نام به صورت اینترنتی می باشد . در هنگام پرداخت اینترنتی وارد کردن شناسه پرداخت در ابتدای کار الزامی است. پس از پرداخت اینترنتی از صفحه تایید پرداخت پرینت گرفته شود.  شناسه پرداخت:  ۲۴۰۰۴۸۰۳۱۹۷

جدول امتیاز بندی سوابق آموزشي، پژوهشي و فناوری و مصاحبه علمي

جدول زمانبندی مصاحبه ( ساعت شروع مصاحبه در تمامی دانشکده ها از ۸ صبح می باشد)

فرم مشخصات داوطلب

آدرس دانشکده ها  (مکان مصاحبه) 

مصاحبه دوره روزانه و پردیس در یک زمان و مکان انجام می شود.

 

می توانید سوالات خود را با ذکر نام و نام خانوادگی و رشته به آدرس پست الکترونیکی تحصیلات تکمیلی دانشگاه ارسال نموده و پاسخ خود را دریافت نمایید: Grasch@shirazu.ac.ir