دكتر كاووس حسن لي، استاد زبان و ادبيات فارسي دانشگاه شيراز در جمع خبرنگاران گفت: انجمن ترويج زبان و ادب فارسي ايران و دانشگاه شيراز سيزدهمين گردهمايي بين المللي ترويج زبان و ادب فارسي را همزمان با يادروز حافظ، در روزهاي هيجدهم تا بيستم مهرماه ۱۳۹۷ برگزار مي كند و از همه ي پژوهشگران دعوت مي كند كه تازه ترين پژوهش هاي فرهنگي، علمي و ادبي خود را در اين گردهمايي ارائه دهند. ادامه...