همايش ''ايرانيان و خليج فارس'' به همت انجمن علمي و بخش تاريخ دانشگاه شيراز و با حضور اساتيد و دانشجويان در سالن كوهپايه دانشگاه شيرازبرگزار شد. ادامه...